सम्पति दायित्व हस्तान्तरण उप-समितिको दोस्रो वैठक २०७५ वैशाख ११ गतेको निर्णय सम्पति, दायित्व,अभिलेख, कागजात हस्तान्तरण उप-समितिको बैठको निर्णय माननीय सांसद स्वागत कार्यक्रम प्रतिवेदन २०७४ चैत्र १ गते माननीय सांसादज्यूहरुलाइ स्वागत कार्यक्रम स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सम्पर्क न‌ं आ०ब० २०७४/०७५ को चौमासिक प्रतिवेदन ललितपुर जिल्लाको आ०ब० २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति समिक्षाको प्रतवेदन आ०ब० २०७३/०७४ ललितपुर जिल्लाको वार्षिक प्रगति समिक्षाको झलक आ०व० २०७३/०७४को ललितपुर जिल्लाको प्रगति समिक्षाको सूचना आ०व० २०७३/०७४ को ललितपुर जिल्लाको प्रगति समिक्षाका लागि गै०स०स०हरुलाई नमुना फारम

जिल्लास्तरीय गुनासो सुनुवाई समितिमा पठाएका सर्वेक्षणमा नाम छुटेको वा लाभग्राहिका सूचिमा नाम नआएको तर घर भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको भन्ने प्रकृतिका गुनासाहरु (विवरण सहित) राष्ट्रिय पुर्निनर्माण प्राधिकरण सिंहदरवारमा शीघ्र सम्बोधनका लागि पठाइएको ।

जिल्लास्तरीय गुनासो सुनुवाई समितिमा पठाएका सर्वेक्षणमा नाम छुटेको वा लाभग्राहिका सूचिमा नाम नआएको तर घर भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको भन्ने प्रकृतिका गुनासाहरु (विवरण सहित) राष्ट्रिय पुर्निनर्माण प्राधिकरण सिंहदरवारमा शीघ्र सम्बोधनका लागि पठाइएको ।

सिं.न. गा.वि.स.को नाम गुनासोको प्रकतिृ कैफियत
घर क्षतिभएको तर लाभग्राहीको सूचीमानाम छुटेको (घरधुरी) घरको सर्वेक्षण नै छुटेको (घरधुरी)
प्युटार १६८
बुखेल
चन्दनपुर ११
गिम्दी
गोटीखेल १३०
जम्मा ३१७ ११

Skip to toolbar