अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जि०स०स० ल०पु०को आ०व० २०७३/०७४ को तेस्रो चौमासीकको सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन , , २०७४।४।२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि०स०स० ल०पु०को आ०व० २०७३/०७४ को तेस्रो चौमासीकको सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन
ललितपुर वुलेटिन वर्ष १९ अंक २ २०७४ , २०७४।४।२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ललितपुर वुलेटिन वर्ष १९ अंक २ २०७४
२०७४ जेष्ठ ३० को निर्णय , 2074-03-01 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ जेष्ठ ३० को निर्णय
सार्वजनिक सूनुवाईको प्रतिवेदन आ० व० २०७३/०७४ दोस्रो चौमासिक , २०७३।१२।१५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सूनुवाईको प्रतिवेदन आ० व० २०७३/०७४ दोस्रो चौमासिक
२०७३ चैत्र १५ को निर्णय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ साल चैत्र १५ को निर्णय
२०७३ साल चैत्र १५ को निर्णय 2073-12-17 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ साल चैत्र १५ को निर्णय
जिल्ला दर रेट , विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन अा०व० २०७३/०७४ प्रथम चौमासिक , २०७३।५।१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन अा०व० २०७३/०७४ प्रथम चौमासिक
ललिलतपुर वुलेटिन वर्ष १९ अंक १ अा० व० २०७३।०७४ , २०७३।५।१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ललिलतपुर वुलेटिन वर्ष १९ अंक १ अा० व० २०७३।०७४
२०७३ माघ १३ गतेको निर्णय 2073-10-15 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ माघ १३ गतेको निर्णय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरको आ.व. २०७२।०७३ को जिल्ला स्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा , 2073-10-03 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरको आ.व. २०७२।०७३ को जिल्ला स्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा
२०७३ पौष ५ गतेको निर्णय 2073-09-10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ पौष ५ गतेको निर्णय
आ.व.२०७१/७२ को सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन 2072-07-29 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७१/७२ को सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन
आ.व.२०७०/७१ को सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन 2071-08-03 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७०/७१ को सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन
आ.व.२०७४/७५ को लागि सहभागितात्मक पूर्व योजना तर्जुमा प्रस्तुति , 2073-08-28 योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७४/७४ को लागि सहभागितात्मक पूर्व योजना तर्जुमा प्रस्तुति
२०७३ मंसिर ८ गतेको निर्णय 2073-08-10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ मंसिर ८ गतेको निर्णय
कार्तिक महिनाको खर्चको विवरण 2073/08/07 लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कार्तिक महिनाको खर्चको विवरण
आ.व. ०७३/७४ मौजुदा सूची 2073-07-18 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७३/७४ मौजुदा सूची
आश्विन महिनाको खर्चको विवरण 2073-07-03 लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आश्विन महिनाको खर्चको विवरण
सामाजिक परिचालकको नामावली 2073-05-05 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिचालकको नामावली

Skip to toolbar