अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
DDRC को बैठको निर्णय , २०७४।७।२४ शुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
DDRC को बैठको निर्णय
स्थानीय सरकार संचालन एेन २०७४ , २०७४।७।१६ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय सरकार संचालन एेन २०७४
आ०व० २०७२।०७३ को MCPM को नतिजा प्रकाशन , २०७४।६।२६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
mcpmDocument
२०७४।०७५ को जिल्ला दररेट , , २०७४।६।८ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७४।०७५ ललितपुर. वैठक docx

Minute of Dist. rate 074.75

lalitpurLabour Ratefinal 074.75

lalitElectrical 074.75 final

LalitCivil 074.75 finallalit

sanitary 074.75 final

Cover page


जि०स०स० ल०पु०को आ०व० २०७३/०७४ को तेस्रो चौमासीकको सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन , , २०७४।४।२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि०स०स० ल०पु०को आ०व० २०७३/०७४ को तेस्रो चौमासीकको सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन
ललितपुर वुलेटिन वर्ष १९ अंक २ २०७४ , २०७४।४।२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ललितपुर वुलेटिन वर्ष १९ अंक २ २०७४
२०७४ जेष्ठ ३० को निर्णय , 2074-03-01 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ जेष्ठ ३० को निर्णय
सार्वजनिक सूनुवाईको प्रतिवेदन आ० व० २०७३/०७४ दोस्रो चौमासिक , २०७३।१२।१५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सूनुवाईको प्रतिवेदन आ० व० २०७३/०७४ दोस्रो चौमासिक
२०७३ चैत्र १५ को निर्णय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ साल चैत्र १५ को निर्णय
२०७३ साल चैत्र १५ को निर्णय 2073-12-17 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ साल चैत्र १५ को निर्णय
जिल्ला दर रेट , विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन अा०व० २०७३/०७४ प्रथम चौमासिक , २०७३।५।१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन अा०व० २०७३/०७४ प्रथम चौमासिक
ललिलतपुर वुलेटिन वर्ष १९ अंक १ अा० व० २०७३।०७४ , २०७३।५।१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ललिलतपुर वुलेटिन वर्ष १९ अंक १ अा० व० २०७३।०७४
२०७३ माघ १३ गतेको निर्णय 2073-10-15 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ माघ १३ गतेको निर्णय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरको आ.व. २०७२।०७३ को जिल्ला स्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा , 2073-10-03 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरको आ.व. २०७२।०७३ को जिल्ला स्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा
२०७३ पौष ५ गतेको निर्णय 2073-09-10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ पौष ५ गतेको निर्णय
आ.व.२०७१/७२ को सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन 2072-07-29 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७१/७२ को सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन
आ.व.२०७०/७१ को सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन 2071-08-03 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७०/७१ को सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन
आ.व.२०७४/७५ को लागि सहभागितात्मक पूर्व योजना तर्जुमा प्रस्तुति , 2073-08-28 योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७४/७४ को लागि सहभागितात्मक पूर्व योजना तर्जुमा प्रस्तुति
२०७३ मंसिर ८ गतेको निर्णय 2073-08-10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ मंसिर ८ गतेको निर्णय

Skip to toolbar