सूचना तथा समाचार


स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सम्पर्क न‌ं

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सम्पर्क न‌
ललितपुर जिल्लाको आ०ब० २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति समिक्षाको प्रतवेदन

report of pragati samachha 2073-074 presentation 073-74 ngo district public health office lp Annual review program 2073 & 2074,Lunivaआ०ब० २०७३/०७४ ललितपुर जिल्लाको वार्षिक प्रगति समिक्षाको झलक

ललितपुर जिल्लाको आ०ब० २०७३।०७४ को प्रगति समिक्षाआ०व० २०७३/०७४को ललितपुर जिल्लाको प्रगति समिक्षाको सूचना

आ०व० २०७३।०७४को प्रगति समिक्षाको सूचनाआ०व० २०७३/०७४ को ललितपुर जिल्लाको प्रगति समिक्षाका लागि गै०स०स०हरुलाई नमुना फारम

प्रगति समिक्षाका लागि गै०स०स० हरुको प्रस्तुतीकरणका लागि नमुना फारमDDRC को बैठक निरणय

DDRC को बैठक निरणय ddrc meetingस्थानीय सरकार स‌ंचालन एेन २०७४

स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐनजिल्ला दररेट आ०व० २०७४।०७५ ललितपुर

Cover page lalit sanitary 074.75 final LalitCivil 074.75 final lalitElectrical 074.75 final lalitpurLabour Ratefinal 074.75 Minute of Dist. rate 074.75...
थप पढ्नुहोस ...ललितपुर जिल्लाको नया‌ं नक्सा

ललितपुर जिल्लाको नया‌ं नक्साSkip to toolbar