प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
ललितपुर जिल्लाको माननीयज्यूहरुको सम्पर्क नं नमुना फारमहरू, प्रकाशन २०७५।३।२४ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सम्पर्क नं
डि०डि०अा०सि० बैठक २०७५/२/३० DDRC निर्णय, प्रकाशन २०७५।२।३० शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
डि०डि०अा०सि० बैठक २०७५/२/३०
दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७४/०७५ चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, प्रकाशन, बुलेटिन २०७४।१२।१४ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७४/०७५
ललितपुर जिल्लको जन-प्रतिनिधिज्यूहरुको सम्पर्क नं नमुना फारमहरू, प्रकाशन २०७५।१।७ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ललितपुर जिल्लको जन-प्रतिनिधिज्यूहरुको सम्पर्क नं
सम्पति हस्तान्तरण सम्वन्धि बैठक निर्णय २०७५ बैशाख ३१ प्रकाशन २०७५।०१।३१ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सम्पति हस्तान्तरण सम्वन्धि बैठक निर्णय २०७५ बैशाख ३१
सम्पति दायित्व हस्तान्तरण उप-समितिको बैठक २०७५ वैशाख ११ गते को निर्णय प्रकाशन २०७५।०१।१२ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सम्पति दायित्व हस्तान्तरण वैठक २
अा‍०व० २०७४/०७५ को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन अनुगमन प्रतिवेदन, चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, प्रकाशन, बुलेटिन २०७४।८।३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
चौमासिक प्रतिवेदन
सम्पति दाईत्व अभिलेख कागजात हस्तान्तरण उप-समितिको बैठक २०७४।१२।१७ प्रकाशन २०७४।१२।२८ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बैठकको निर्णय
माननीय सांसद स्वागत कार्यक्रम प्रतिवेदन २०७४ नमुना फारमहरू, प्रकाशन २०७४।१२।१५ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सा‌सद स्वागत कार्यक्रम
अगैसस पूर्व स्वीकृत फाराम नमुना फारमहरू, निवेदनका ढाँचाहरु, प्रकाशन २०७४।११।८ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अगैसस पूर्वस्वीकृत फाराम
Skip to toolbar